Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de  Consumentenbond  in  het  kader  van  de  Coördinatiegroep  Zelfreguleringsoverleg  (CZ)  van  de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Branchegarantie

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 20 - Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.    Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door  een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2.    Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3.    Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4.    Dag: kalenderdag;

5.    Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm  geproduceerd en geleverd worden;

6.    Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7.    Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht,    op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8.    Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9.    Ondernemer:  de  natuurlijke  of  rechtspersoon  die  lid  is  van  Stichting  Webshop  Keurmerk  en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten  in  het  kader  van  een  georganiseerd  systeem  voor  verkoop  op  afstand  van  producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11.  Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

12.  Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: RoMarDol | RoMarDol Products | RMD products

Website: www.autoaccessoireonline.nl

Vestigingsadres en bedoekadres:

Ulbrandahof 59

9981 JV Uithuizen

E-mailadres; info@rmdproducts.nl

KvK-nummer; 01127483

BTW-identificatienummer; NL1115.69.011.B01

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit;

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

-      de beroepsvereniging of –organisatie waarbij hij is aangesloten;

-      de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;

-      een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2.  Voordat  de  overeenkomst  op  afstand  wordt  gesloten,  wordt  de  tekst  van  deze  algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.  Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.   Voor   het   geval   dat   naast   deze   algemene   voorwaarden   tevens   specifieke   product-   of dienstenvoorwaarden  van  toepassing  zijn,  is  het  tweede  en  derde  lid  van  overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

1.  Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.  Het  aanbod  bevat  een  volledige  en  nauwkeurige  omschrijving  van  de  aangeboden  producten, digitale   inhoud   en/of   diensten.   De   beschrijving   is   voldoende   gedetailleerd   om   een   goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt  van  afbeeldingen,  zijn  deze  een  waarheidsgetrouwe  weergave  van  de  aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3.   Elk  aanbod  bevat  zodanige  informatie,  dat  voor  de  consument  duidelijk  is  wat  de  rechten  en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

1.    De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding  door  de  consument  van  het  aanbod  en  het  voldoen  aan  de  daarbij  gestelde voorwaarden.

2.    Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst  van  deze  aanvaarding  niet  door  de  ondernemer  is  bevestigd,  kan  de  consument  de overeenkomst ontbinden.

3.    Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.    De ondernemer kan zich  binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit  onderzoek  goede  gronden  heeft  om  de  overeenkomst  niet  aan  te  gaan,  is  hij  gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.    De  ondernemer  zal  uiterlijk  bij  levering  van  het  product,  de  dienst  of  digitale  inhoud  aan  de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

f.  indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6.    In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

1.    De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2.    De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a.    als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument,  of  een  door  hem  aangewezen  derde,  het  laatste  product  heeft  ontvangen.  De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b.    als  de  levering  van  een  product  bestaat  uit  verschillende  zendingen  of  onderdelen:  de  dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c.   bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3.    De  consument  kan  een  dienstenovereenkomst  en  een  overeenkomst  voor  levering  van  digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4.    De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

5.    Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het  einde  van  de  oorspronkelijke,  overeenkomstig  de  vorige  leden  van  dit  artikel  vastgestelde bedenktijd.

6.    Indien  de  ondernemer  de  in  het  voorgaande  lid  bedoelde  informatie  aan  de  consument  heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1.    Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het  uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2.    De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3.    De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1.    Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2.    Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt  de  consument  het  product  terug,  of  overhandigt  hij  dit  aan  (een  gemachtigde  van)  de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3.    De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in  originele  staat  en  verpakking,  en  conform  de  door  de  ondernemer  verstrekte  redelijke  en duidelijke instructies.

4.    Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5.    De  consument  draagt  de  rechtstreekse  kosten  van  het  terugzenden  van  het  product.  Als  de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

6.    Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt  volume  of  bepaalde  hoeveelheid  aanvangt  tijdens  de  bedenktijd,  is  de  consument  de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de  ondernemer  is  nagekomen  op  het  moment  van  herroeping,  vergeleken  met  de  volledige nakoming van de verbintenis.

7.    De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

a.    de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

b.    de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

8.    De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

a.    hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

b.    hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

c.    de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

9.    Als   de   consument   gebruik   maakt   van   zijn   herroepingsrecht,   worden   alle   aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1.    Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2.    De ondernemer vergoedt alle betalingen  van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3.    De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij  de  consument  instemt  met  een  andere  methode.  De  terugbetaling  is  kosteloos  voor  de consument.

4.    Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1.    Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop  de  ondernemer  geen  invloed  heeft  en  die  zich  binnen  de  herroepingstermijn  kunnen voordoen

2.    Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan   een   verkoopmethode   waarbij   producten,   digitale   inhoud   en/of   diensten   door   de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

3.    Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a.    de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b.    de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4.    Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

5.    Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

6.    Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

7.    Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

8.    Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

9.    Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

10.  Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

11.  Verzegelde  audio-,  video-opnamen  en  computerprogrammatuur,  waarvan  de  verzegeling  na levering is verbroken;

12.  Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

13.  De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

a.    de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b.    de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

1.    Gedurende  de  in  het  aanbod  vermelde  geldigheidsduur  worden  de  prijzen  van  de  aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2.    In  afwijking  van  het  vorige  lid  kan  de  ondernemer  producten  of  diensten  waarvan  de  prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.    Prijsverhogingen  binnen  3  maanden  na  de  totstandkoming  van  de  overeenkomst  zijn  alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.    Prijsverhogingen  vanaf  3  maanden  na  de  totstandkoming  van  de  overeenkomst  zijn  alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.    De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

1.    De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.    Een  door  de  ondernemer,  diens  toeleverancier,  fabrikant  of  importeur  verstrekte  extra  garantie beperkt  nimmer  de  wettelijke  rechten  en  vorderingen  die  de  consument  op  grond  van  de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3.    Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

1.    De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en  bij  de  uitvoering  van  bestellingen  van  producten  en  bij  de  beoordeling  van  aanvragen  tot verlening van diensten.

2.    Als  plaats  van  levering  geldt  het  adres  dat  de  consument  aan  de  ondernemer  kenbaar  heeft gemaakt.

3.    Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt,  of  indien  een  bestelling  niet  dan  wel  slechts  gedeeltelijk  kan  worden  uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4.    Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5.    Het  risico  van  beschadiging  en/of  vermissing  van  producten  berust  bij  de  ondernemer  tot  het moment  van  bezorging  aan  de  consument  of  een  vooraf  aangewezen  en  aan  de  ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

1.    De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld  afleveren  van  producten  (elektriciteit  daaronder  begrepen)  of  diensten,  te  allen  tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2.    De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het  einde  van  de  bepaalde  duur  opzeggen  met  inachtneming  van  daartoe  overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3.    De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

-      te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

-      tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

-      altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

4.    Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5.    In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt  tot  het  geregeld  afleveren  van  dag-  nieuws-  en  weekbladen  en  tijdschriften  stilzwijgend worden  verlengd voor een  bepaalde duur  van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6.    Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten  of  diensten,  mag  alleen  stilzwijgend  voor  onbepaalde  duur  worden  verlengd  als  de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7.    Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en  weekbladen  en  tijdschriften  (proef-  of  kennismakingsabonnement)  wordt  niet  stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

8.    Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid  en  billijkheid  zich  tegen  opzegging  vóór  het  einde  van  de  overeengekomen  duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

1.    Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan  op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2.    Bij  de  verkoop  van  producten  aan  consumenten  mag  de  consument  in  algemene  voorwaarden nimmer  verplicht  worden  tot  vooruitbetaling  van  meer  dan  50%.  Wanneer  vooruitbetaling  is bedongen,  kan  de  consument  geen  enkel  recht  doen  gelden  aangaande  de  uitvoering  van  de

desbetreffende    bestelling    of    dienst(en),    alvorens    de    bedongen    vooruitbetaling    heeft plaatsgevonden.

3.    De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4.    Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling  binnen  deze  14-dagen-termijn,  over  het  nog  verschuldigde  bedrag  de  wettelijke  rente verschuldigd   en   is   de   ondernemer   gerechtigd   de   door   hem   gemaakte   buitengerechtelijke incassokosten  in  rekening  te  brengen.  Deze  incassokosten  bedragen  maximaal:  15%  over openstaande  bedragen  tot  €  2.500,=;  10%  over  de  daaropvolgende  €  2.500,=  en  5%  over  de volgende  €  5.000,=  met  een  minimum  van  €  40,=.  De  ondernemer  kan  ten  voordele  van  de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

1.    De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de  gebreken  heeft  geconstateerd,  volledig  en  duidelijk  omschreven  worden  ingediend  bij  de ondernemer.

3.    Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de  datum  van  ontvangst  beantwoord.  Als  een  klacht  een  voorzienbaar  langere  verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.    Een  klacht  over  een  product,  dienst  of  de  service  van  de  ondernemer  kan  eveneens  worden ingediend  via  een  klachtenformulier  op  de  consumentenpagina  van  de  website  van  Stichting Webshop Keurmerk (https://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht)  De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.

5.    Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden  opgelost ontstaat  een  geschil dat  vatbaar is  voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen

1.    Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.    Geschillen  tussen  de  consument  en  de  ondernemer  over  de  totstandkoming  of  uitvoering  van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna  bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

3.    Een  geschil  wordt  door  de  Geschillencommissie  slechts  in  behandeling  genomen,  indien  de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

4.    Uiterlijk  twaalf  maanden  nadat  het  geschil  is  ontstaan  dient  het  geschil  schriftelijk  bij  de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

5.    Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

6.    De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement    van    de    Geschillencommissie    (https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de- commissies/2701/webshop). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

7.    De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

8.    Indien   naast   de   Geschillencommissie   Webshop   een   andere   erkende   of   bij   de   Stichting

Geschillencommissies   voor   Consumentenzaken   (SGC)   of   het   Klachteninstituut   Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk  de  methode  van  verkoop  of  dienstverlening  op  afstand  de  Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 18 – Branchegarantie

1.    Stichting Webshop Keurmerk  staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie  Stichting  Webshop  Keurmerk  door  haar  leden,  tenzij  het  lid  besluit  het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Stichting Webshop Keurmerk aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Stichting Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.

2.    Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Stichting Webshop Keurmerk en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Stichting

Webshop Keurmerk. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door  de  consument  op  een  toegankelijke  manier  kunnen  worden  opgeslagen  op  een  duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

1.    Stichting Webshop Keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.

2.    Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

 

Adres Stichting Webshop Keurmerk: 

Willemsparkweg 193, 1071 HA  Amsterdam

download